အိၣ်ဆိးဘၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးလၢဘံးထိရံယါအပှၢ်တဖၣ်အပူၤ

တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢတၢ်ကလဲၤဟးဆူန့ဆၢၣ်ပှၢ်လၢ်ကျါလီၤ.

သနာ်က့မ့ၢ်နကပာ်နနီၢ်ကစၢ်အသးပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးဒ်လဲၣ်,မ့တမ့ၢ်မ့ၢ်နကကွၢ်ထွဲနတံၤသကိးတဖၣ်မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိဒ်လဲၣ်န့ၣ်နသ့ၣ်ညါနဲဧါ.

ဖဲနမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါ,တညီနုၢ်ဒီးဘံးထိရံယါပှၢ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်န့ဆၢၣ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်အခါ, ဘၣ်တဘၣ်န တသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်အတၢ်လီၤပျံၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

Parks Victoria ပာ်လီၤဃာ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢတၢ်ကဒီသဒၢနၤန့ၣ်လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်တလူၤပိာ်ထွဲအီၤအခါ, တၢ်လီၤပျံၤလၢနကဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးကအိၣ်၀ဲလီၤ. နမၤဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.


အိၣ်ဆိးဘၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးလၢဘံးထိရံယါအပှၢ်တဖၣ်အပူၤ

ရဲၣ်ကျဲၤဆိပာ်စၢၤတၢ်တက့ၢ်. တၢ်ဘူၣ်ဂ့ၤတီၢ်ဘၣ်တမံၤန့ၣ်, တၢ်လၢအကဲပတီၢ်မုၢ်တၢ်ယိယိဖိလၢနမၤအီၤ သ့န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်နမၤန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအဂ့ၤဒီးန့ၢ်ဟဲက့ၤကဒါဆူဟံၣ်ပှဲၤတၢ်ပူၤဖျဲးန့ၣ်လီၤ.

 • ဟံးန့ၢ်ဆိပာ်စၢၤတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ဖဲမ့ၢ်သ့မ့ၢ်ဘၣ်အခါဒီးဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်ကသူပှၤလၢအဖံးမၤတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်လဲၤဟးကသုၣ်ကွၢ်ကီတၢ်လၢအအိၣ်ဒီးလဲးစ့ၣ်တၢ်ပျဲတခါတက့ၢ်. တၢ်အံၤကမၤလီၤတံၢ်တၢ်လီၢ်လၢနဂီၢ်ဒီးနကဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲနၤန့ၣ်လီၤ.
 • အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤဒီးတၢ်သူၣ်ဂ့ၤသး၀ါလၢပှၢ်အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးပှၤတမှံၤလၢအဂၤတဖၣ်အလိၤတက့ၢ်.
 • အိၣ်ဘၣ်လၢကျဲလၢတၢ်မၤနီၣ်ဃာ်တဖၣ်အလိၤဒီးကွံာ်လီၤတၢ်ကမှံၤလၢတၢ်ကမှံၤဒၢတဖၣ်အပူၤဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲအခါ, မ့တမ့ၢ်က့ၤစိာ်ကဒါဆူနဟံၣ်တက့ၢ်. နတၢ်ပညိၣ်အဖီတၢၣ်န့ၣ်န တပာ်တ့ၢ်တၢ်နီတမံၤဖဲတၢ်လီၢ်လၢနလဲၤတ့ၢ်တဖၣ်အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တဘၣ်ဒုးအီၣ်ဒုးအီမ့တမ့ၢ်ဖီၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်တဂ့ၤ
 • ဖဲဟးလၢပှၢ်လၢ်ကျါမ့တမ့ၢ်ထီၣ်ကစၢၢ်အခါ, သ့ၣ်ညါလၢနလဲၤတၢ်အယံၤပှဲၤတၢ်အမုာ်ကန့ၢ်ထဲလဲၣ်ဒီးဟဲက့ၤကဒါတချုးမုၢ်လီၤနုာ်တက့ၢ်.
 • အစှၤကတၢၢ်စိာ်ဃုာ်ထံခံလံးထၢၣ်,တၢ်အီၣ်တနီၤဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါဆိအပီးအလီတဖၣ်တက့ၢ်.
 • ဒိးဘၣ်ဖီၣ်ဖံးလၢအကိၤဒီးအကျၢၤတခိၣ်,ဖျီၣ်ခိၣ်ဖျီၣ်,ဒိးမဲာ်ဒိးခုၣ်ဒီးဖူလီၤကသံၣ်ဒီသဒၢမုၢ်တဖၣ်တက့ၢ်.
 • ဘိၣ်ဃုာ်ဆ့ကၤဒီသဒၢတၢ်စူၤထံဖဲတၢ်မ့ၢ်စူၤလီၤဘၣ်အသးအခါအဂီၢ်တက့ၢ်.
 • စိာ်ဃုာ်လီတဲစိလၢအဂံၢ်အိၣ်ပှဲၤပှဲၤတဖျၢၣ်တက့ၢ်. ဒိလီၤဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤတခါအဂီၤတချုးနဟးထီၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်.
 • ဟးဆှဲးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒဲမ့တမ့ၢ်ပာ်ကတီၢ်သိလ့ၣ်လၢသ့ၣ်တဖၣ်အခီၣ်ထံးတက့ၢ်. သ့ၣ်အဒ့တဖၣ် ကၢ်လီၤဒီးမၤဘၣ်ဒိနၤသ့အဃိလီၤ.
 • ပာ်နတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢလၢအသီၣ်သထြူးတဖၣ်လၢနဟံၣ်တက့ၢ်. တဘၣ်မၤတံာ်တာ်ပှၤအဂၤမ့တမ့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်တဂ့ၤ.
 • ဖဲနကလဲၤသူၣ်ဒဲအိၣ်အလီၢ်တၢ်မၤကဲၤထီၣ်မ့ၣ်အူအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ်,လဲၤစိာ်ဃုာ်နကစၢ်အသ့ၣ်မုၢ်တက့ၢ်

ပှၢ်လၢပှၤအိၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်တဖၣ်ကဲတၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးသ့လီၤ.

ဖဲတၢ်ပာ်ကတီၢ်သိလ့ၣ်အလီၢ်အကျဲမ့ၢ်ပှဲၤန့ၣ်,တၢ်န့ၣ်အခီပညီမ့ၢ်၀ဲပှၢ်အံၤပှဲၤ၀ဲဒၣ်လံန့ၣ်လီၤ. နကြၢးလဲၤဆူတၢ်လီၢ်အဂၤတတီၤလီၤ.

 • ဖဲနမ့ၢ်ကျဲးစၢးဂံာ်လီၤနသးခီဖျိတၢ်ပာ်ကတီၢ်သိလ့ၣ်လၢကျဲကပၤန့ၣ်,နမၤအါထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်သ့လီၤ.သိလ့ၣ်တဖၣ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတပှီာ်မဲထီၣ်အလီၢ်, ကျဲဖိဒီးကျဲမုၢ်လၢတၢ်တြီဃာ်အီၤတဖၣ်ဒီးတြီဃာ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢအကနုာ်လီၤဖဲတၢ်မ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.
 • ပီၣ်လဲၣ်ကနူၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအယံၤဒီး၀့ၢ်မဲလဘၢၣ်လၢနကလဲၤဘၣ် ၁.၅ နၣ်ရံၣ်တဖၣ်ကပှဲၤ ဘၣ်အသးဖဲဂီၤ ၁၀ နၣ်ရံၣ်,အဃိလဲၤဘၣ်ဆိဆိမ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂၤတခါဖဲ နလဲၤတုၤအခါပှၤမ့ၢ်အိၣ်အါလံအခါန့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးလၢထံအကျါဒီးထံကပိၤကပၤတက့ၢ်.

တၢ်လၢထံန့ၣ်လီၤပျံၤဒိၣ်န့ၢ်အအိၣ်ဖျါတက့ၢ်လီၤ,ဒီးတၢ်လၢပှၤကညီန့ၣ်ညီနုၢ်ဆိကမိၣ်လီၤအသးလၢအပီၢ်ထံသ့ဒိၣ်န့ၢ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ်လီၤ. အဃိကတဲာ်ကတီၤပာ်နသးဖဲလဲၤဟးလၢပီၣ်လဲၣ်,ကမါ မ့တမ့ၢ်ထံကျိအခါတက့ၢ်.

 • ပီၢ်ထံဖဲတၢ်လီၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပျဲတက့ၢ်. တဘၣ်ပီၢ်ထံထဲနၤတဂၤတဂ့ၤ. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်အပနီၣ်တဖၣ်ဒီးမၤဒ်သိးအတဲဘၣ်နၤအသိးတက့ၢ်. တဘၣ်လဲၤခီတဲာ်တၢ်တြီဃာ်တဖၣ်တဂ့ၤ.
 • ဘၣ်တဘၣ်ထံယွၤအကျိၤလၢအဆူၣ်လၢနတထံၣ်အီၤကအိၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ. ဃုထၢတၢ်လီၢ်တခါ လၢအဘူးဒီးခိဒီးအိၣ်ဘူးဒီးတၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ်,မ့ၢ်ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လၢထံတစိာ်ကွံာ်နၤဆူ အယံၤအဂီၢ်တက့ၢ်.
 • တၢ်ပီၢ်ထံလၢထံလီၢ်ဆှုအဖီလာ်န့ၣ်တပူၤဖျဲးဘၣ်. ဖဲထံလီၤဆှုတခါအလီၢ်န့ၣ်, ထံတၢ်ဆီၣ်သနံး ဆီၣ်လီၤနၤဆူထံအဖီလာ်သ့၀ဲဒၣ်ဒီးလၢၢ်ကိၢ်လိၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်အပီးအလီလၢအတအိၣ်ဖျါလၢခိ ကအိၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ. တဘၣ်ဖုလီၤလၢထံလီၤဆှုတခါအလိၤတဂ့ၤ, နကတာ်လၢထံအဖီလာ်ဒီးလီၤအုးလၢထံသ့အဃိလီၤ.
 • တဘၣ်ဖုလီၤလၢထံကျါလၢကဘီတိၤဒီးချံသန့တဖၣ်အလိၤတဂ့ၤ. တၢ်မနုၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢထံအကျါန့ၣ်နတသ့ၣ်ညါဘၣ်. ဘၣ်တဘၣ်ယိာ်န့ၢ်ဒံးနဆိကမိၣ်ဃာ်မ့တမ့ၢ်လၢၢ်ကိၢ်လိၣ်မ့တမ့ၢ်ပီးလီလၢနတထံၣ်အီၤအိၣ်၀ဲဒၣ်သ့လီၤ.

အိၣ်ဆိးဘၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးလၢမ့ၣ်အူအကပၤတက့ၢ်.

လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤအပူၤ,ဘံးထိရံယါမ့ၢ်တၢ်လီၢ်တခါလၢမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ဆူၣ်မးလီၤ.

အခီပညီန့ၣ်ညီ၀ဲဒၣ်လၢမ့ၣ်အူကကဲၤဒိၣ်ထီၣ်ဒီးလီၤပြါအသးချ့ချ့ဒီးလီၤပျံၤလီၤဖုးလီၤ. တၢ်လဲၤအိၣ်ကသုၣ် မၤကဲၤထီၣ်မ့ၣ်အူကဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ်ပှၢ်မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အကျါ ၁၀ မျးကယၤန့ၣ်လီၤ. ပှၢ်မ့ၣ်အူအီၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်လၢန့ဆၢၣ်တၢ်မဲတၢ်မါဒီးပှၢ်လၢ်ကျါဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် လီၤ. ထဲဒၣ်မၤကဲၤထီၣ်မ့ၣ်အူလၢဖၣ်ကွာ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဃာ်အီၤအလီၢ်အပူၤတက့ၢ်. တဘၣ်မၤကဲထီၣ်တၢ်ဆူးကဲၤထီၣ်မ့ၣ်အူသ့အလီၢ်လၢနကစၢ်တဂ့ၤ.

 • တဘၣ်ပာ်တ့ၢ်မ့ၣ်အူလၢနမၤကဲၤထီၣ်လၢပှၤတကွၢ်ထွဲအီၤနီတဂၤန့ၣ်နီတဘျီတဂ့ၤ. မၤလီၤပံာ် ကွံာ်အီၤဒီးထံအါအါတက့ၢ်. ထဲဒၣ်ဟးထီၣ်ဖဲနဖီၣ်ကွၢ်အလီၢ်ဒီးမ့ၢ်ခုၣ်၀ဲဒၣ်အခါဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်.
 • တချုးလဲၤဟးအခါ, မၤလီၤတံၢ်နနၢ်ပၢၢ်ပှၢ်မ့ၣ်အူအီၣ်အတၢ်လီၤပျံၤဒီးဖဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ် အိၣ်အကတီၢ်နကမၤမနုၤလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. သမံသမိးဘၣ်မုၢ်ခိၣ်ကလံၤအတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်,မ့ၣ်အူအတၢ်တြီဃာ်ဖီၣ်ဃံးတၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်တက့ၢ်.
 • ထုးန့ၢ် VicEmergency အအဲးဖ်တက့ၢ်. နသူအီၤလၢတၢ်ကပာ်လီၤဟီၣ်က၀ီၤလၢတၢ်ကွၢ်ဟုၣ် အီၤတဖၣ်လၢတၢ်လီၢ်လၢနလဲၤဟးလၢအပူၤအဂီၢ်, မ့ၢ်ဒ်သိးနကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဖဲတၢ်မ့ၢ် ကဲထီၣ်အသးတမံၤမံၤအခါန့ၣ်လီၤ.
 • သမံသမိးဘၣ် Parks Victoria အပှာ်ယဲၤသန့တချုးနဟးထီၣ်လၢဟံၣ်လၢပှၢ်အတၢ်အိၣ်သး လၢခံကတၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.
 • ကွၢ်ထွဲလီၤနသးတက့ၢ်. တဘၣ်မုၢ်လၢ်လၢပှၢ်အပှၤမၤတၢ်ဖိ,ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤတဂၤကတဲဘၣ်နၤလၢနကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢအခါဖဲလဲၣ်အဂီၢ်တဂ့ၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်အ၀ဲ သ့ၣ်တထံၣ်နၤဘၣ်. ဟးထီၣ်ဆိဆိတက့ၢ်.
X
By using our site you accept that we use and share cookies and similar technologies with certain approved third parties. These tools enable us to improve your website experience and to provide content and ads tailored to your interests. By continuing to use our site you consent to this. Please see our Privacy Policy for more information.
Confirm